Obchodní podmínky a reklamační řád

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní a reklamační podmínky (dále jen „obchodní a reklamační podmínky“) obchodní společnosti APNEAUTIC s.r.o., se sídlem Čs. Armády 404/13, 160 00, Praha6, IČ: 24721565 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou osobou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, který je prodávajícím provozován na internetové adrese www.apneautic.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní.

Obchodní a reklamační podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

Ustanovení obchodních a reklamačních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní a reklamační podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 zákona 40/1964 Sb., Občanský zákoník.

Objednací a dodací podmínky

Objednávka kupujícího se stává závaznou po jejím oboustranném potvrzení emailem, písemně poštou, nebo telefonicky. Potvrzení objednávky je automaticky generováno, proto v případě, že se cena uvedená na objednávce liší od ceny aktuální, bude kupující obratem telefonicky kontaktován pracovníkem prodávajícího.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám.

Zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty, či přepravní společnosti DPD anebo PPL. Kupující si může přepravního partnera zvolit sám při uskutečňování objednávky.

U objednávek je účtováno poštovné a balné dle zvoleného typu přepravce a způsobu platby. Cena za poštovné a balné činí dle typu zvolené přepravy:

PřepravceZpůsob úhrady
dobírka
Způsob úhrady
převodem
Česká pošta140,- Kč110,- Kč
DPD150,- Kč120,- Kč

Zboží je zasíláno nejpozději do tří pracovních dní od potvrzení objednávky. Doba dodání zboží by celkově neměla přesáhnout pět pracovních dní. Vyzvednutí na provozovnách prodávajícího je také možné.

Kupující může objednávku stornovat zasláním emailu na info@apneautic.cz, a to nejpozději do jejího odeslání. V emailu kupující uvede zejména číslo objednávky a skutečnost, že objednávku stornuje. O přijetí stornování objednávky bude následně vyrozuměn pracovníkem prodávajícího a to buď emailem, či telefonicky.

V případě, že není prodávající schopen dodat kupujícím objednané zboží, a to buď zcela, či jen zčásti, kontaktuje kupujícího nejpozději do dvou pracovních dní od provedení objednávky, s návrhem dalšího postupu ve věci této objednávky.

Platební podmínky a cena zboží

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. Ceny za zboží jsou platné v momentě objednávky.

Z ceny, která je uvedena v internetovém obchodu nelze uplatňovat jakékoliv další slevy, tedy nelze na ně uplatňovat ani výhody plynoucí z držení zákaznické karty.

Cenu zboží, spolu s poštovným a balným, lze uhradit následujícími způsoby:

  • V hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce.
  • Bezhotovostním převodem na účet prodávajícího číslo 43-7540790287/0100, vedený u KB a.s.
  • V hotovosti při osobním odběru na provozovně dodavatele

V případě platby bezhotovostně převodem na účet prodávajícího je nutné vyčkat na přidělení variabilního symbolu pro tuto platbu.

Společně se zbožím je kupujícímu odesílán daňový doklad – faktura a to přiložený k objednanému zboží.

Přeprava a dodání zboží

Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou uvedenou v záručním listu. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vadu, musí tyto skutečnosti sdělit bez zbytečného odkladu.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Odstoupení od kupní smlouvy v zásilkovém prodeji

V souladu s §53 odst. 7 zákona 40/1964 Sb., Občanský zákoník má kupující, jenž je spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, za předpokladu, že smlouva byla uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se kupující tohoto svého práva využít, je nutné, aby bylo zboží spolu s notifikací úmyslu kupujícího od smlouvy odstoupit, doručeno prodávajícímu nejpozději 14 den od jeho převzetí.

Rozhodne-li se kupující tohoto práva využít, je nutné zaslat spolu se zbožím i průvodní dopis, ve kterém uvede číslo bankovního účtu, na který požaduje zaslat částku za vrácené zboží.

Zboží je zapotřebí vrátit úplné, s kompletní dokumentací a příslušenstvím, které tvoří obsah balení, nepoškozené a čisté. V případě, že vrácené zboží bude nekompletní, popřípadě poškozené, může prodávající poměrně snížit vracenou kupní cenu analogicky s § 458 zákona 40/1964 Sb., Občanský zákoník.

Plnění za vrácené zboží bude prodávajícím poukázáno kupujícímu nejpozději do 30 dní ode dne odstoupení od kupní smlouvy.

Odpovědnost za vady věci, záruka

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti za vady věci, jakož i záruční odpovědnosti prodávajícího se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména příslušnými ustanoveními zákona 40/1964 Sb., Občanský zákoník.

Záruční doba začíná běžet ode dne převzetím věci kupujícím.

Prodávající neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.

U zakoupených výrobků může kupující uplatnit práva z odpovědnosti za vady do 24 měsíců od data koupě.

Shoda s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí, nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to dle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl, nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Místo uplatnění reklamace

Reklamaci výrobku kupující uplatňuje v provozovně prodávajícího, a to buď osobně, nebo prostřednictvím přepravní společnosti (např. Česká pošta, PPL).

Požadavek na výměnu (v souladu se zákonem na ochranu spotřebitele či občanským zákoníkem), či na odstoupení od kupní smlouvy je třeba uplatňovat pouze u prodávajícího. Pro bezproblémové uplatnění reklamace je vhodné se prokázat řádně vyplněným záručním listem, dokladem k výrobku.

Způsob uplatnění

Reklamace se uplatňuje jednostranným právním úkonem, kterým kupující vytkne konkrétní vadu (označí vadné vlastnosti věci či okolnosti, které brání jejímu užívání), a sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje.

V případě uplatnění reklamace prostřednictvím přepravní společnosti je nutné, aby byl reklamovaný výrobek pečlivě zabalen tak, aby se předešlo jeho případnému poškození vlivem přepravy. Spolu s reklamovaným výrobkem je dále zapotřebí přiložit stručný popis závad, pro které je reklamace uplatňována, požadavek kupujícího na vyřízení reklamace, emailovou adresu pro komunikaci s kupujícím a adresu, na kterou má být vyřízená reklamace zaslána.

Reklamační technik rozhodne o přijetí reklamace ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

Při přijetí reklamace je kupující o této skutečnosti informován prostřednictvím emailu, kterým je mu zároveň zaslán reklamační protokol. V případě, že kupující nevlastní žádnou emailovou adresu, je mu reklamační protokol zaslán poštou.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

Postup řešení reklamací

Reklamační technik může namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou (závisí to ale jen na rozhodnutí reklamační technika, kupující se takového vyřízení reklamace nemůže právem domáhat, s výjimkou případů uvedených níže).

Kupující může žádat o výměnu věci v případě, že je reklamace uplatněna v prvních šesti měsících od koupě věci (shoda s kupní smlouvou). Nebo jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady. Popřípadě jde-li o vadu odstranitelnou, ale kupující nemůže věc řádně užívat z důvodu, že se u věci opakovaně vyskytla stejná vada po jejích alespoň dvou předchozích opravách. V těchto případech je nutno s reklamovanou věcí předložit doklad o nákupu, záruční list reklamovaného výrobku a kompletní obchodní balení. V případě neodstranitelné, či opakující se vady, navíc čitelné a kompletní opravné listy k výrobku.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady, dle § 598 zákona 40/1964 Sb., Občanský zákoník.

Záruční oprava

Kupující má právo, aby vada na výrobku v záruční lhůtě byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Reklamace, včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší.

O vyřízení reklamace je kupující vyrozuměn prostřednictvím emailu. V případě, že je mu reklamovaný výrobek zasílán zpět, je k němu přiložen servisní list ze servisního střediska, popřípadě písemné vyjádření k reklamaci, pokud je zapotřebí.

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými právními předpisy ČR, zejména zákonem č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího o vysvětlení, popřípadě může požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace dle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní a reklamační podmínky nabývají platnosti dnem 11. 10. 2011 a platí na území České republiky. Prodávající si vyhrazuje právo na změny obchodních a reklamačních podmínek bez předchozího upozornění.

# #

V dnešním světě plném shonu, stresu a starostí vyhledává stále víc lidí aktivní formu odpočinku v příjemném, čistém a klidném prostředí. Jednou z aktivit v přírodě, která splňuje po všech stránkách požadavky pro aktivní regeneraci člověka je i šnorchlování, nádechové potápení nebo chcete li freediving. Jeho nespornou výhodou je také minimální materiální vybavení a závislost na potápečských centrech. To jsou také důvody, proč se freediving těší po celém světě stále větší oblibě. Apneautic není jen obchodník s vybavením pro tento krásný sport. Máme s freedivingem dlouholeté zkušenosti, které využíváme pro vývoj a výrobu nových výrobků. Vše co si u nás můžete zakoupit sami aktivně používáme v rámci sportovního týmu Apneaman. Nabízíme proto to nejlepší vybavení, které je vůbec dostupné a jelikož se jedná o naše vlastní výrobky, pouze u nás nebo našich partnerů můžete tyto výrobky získat.

Kde zjistíte víc informací(o nás i o freedivingu - nádechovém potápění)?

# #